Informacja o połączeniu spółki Infradata Polska Sp z o. o. ze spółką DIM System Sp z o. o.

Do przeczytania w 1 min.

Share

Warszawa, dnia 8 stycznia 2020 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA SPÓŁKI INFRADATA POLSKA SP. Z O.O.
ZE SPÓŁKĄ DIM SYSTEM SP. Z O.O.

INFRADATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-002-12-26, oraz numer statystyczny (REGON) 145937645, kapitał zakładowy: 100.100,00 PLN („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”, „INFRADATA POLSKA SP. Z O.O.”), reprezentowana przez: Jarosława Mielcarka – Prezesa Zarządu, Dorotę Kalińską – Członka Zarządu, Mateusza Konkola – Członka Zarządu

DIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414673, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 951-235-38-93, i numer statystyczny (REGON) 146023717, kapitał zakładowy 186.000,00 PLN („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”, „DIM SYSTEM SP. Z O.O.”), reprezentowaną przez: Jarosława Mielcarka – Prezesa Zarządu, Dorotę Kalińską – Członka Zarządu, Mateusza Konkola – Członka Zarządu

Niniejszym informujemy, iż w dniu 28 listopada 2019 r. zarządy spółek Infradata Polska Sp. z o.o. oraz DIM SYSTEM Sp. z o.o. przyjęły Plan połączenia obu spółek.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z Tytułem IV (Łączenie, podział i przekształcanie spółek) Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych), art. 492 i nast. Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2019 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), w następstwie czego:

  1. DIM SYSTEM Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
  2. wszelkie aktywa i pasywa DIM SYSTEM Sp. z o.o. przejdą lub zostaną przejęte przez Infradata Polska Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
  3. Infradata Polska Sp. z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki DIM SYSTEM Sp. z o.o.; oraz
  4. połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Infradata Polska Sp. z o.o. [dzień połączenia]; wpis ten wywoła skutek wykreślenia DIM SYSTEM Sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (wykreślenie zostanie dokonane z urzędu).

Równocześnie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 507 § 1 KSH, zarządy łączących się spółek złożyły w sądzie rejestrowym (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wniosek o zarejestrowanie połączenia.

Z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców [dzień połączenia], na skutek opisanej powyżej procedury, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Infradata Polska Sp. z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki DIM SYSTEM Sp. z o.o. co oznacza, że wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez DIM SYSTEM Sp. z o.o. będą realizowane przez Infradata Polska Sp. z o.o. Dotychczasowa działalność DIM SYSTEM Sp. z o.o. będzie kontynuowana w ramach spółki Infradata Polska Sp. z o.o. a spółka DIM SYSTEM Sp. z o.o. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Skutek ten nastąpi z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

O wszelkich dalszych zmianach związanych z połączeniem spółek będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zarząd DIM SYSTEM Sp. z o.o.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji