Aktualizacja: Informacja o połączeniu spółki Infradata Polska Sp z o. o. ze spółką DIM System Sp z o. o.

Do przeczytania w 1 min.

Share

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

Działając w imieniu spółki INFRADATA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699, („INFRADATA POLSKA Sp. z o.o.”), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu spółki INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. ze spółką DIM SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414673 („DIM SYSTEM Sp. z o.o.”).

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki DIM SYSTEM Sp. z o.o. na spółkę INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. („Połączenie przez przejęcie”).

W związku z powyższym, na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia, tj. 31 stycznia 2020 r., INFRADATA POLSKA Sp. o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki DIM SYSTEM Sp. z o.o. Powyższe oznacza, że ww. dniem połączenia INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. stała się w szczególności stroną umów zawartych przez DIM SYSTEM Sp. z o.o., bez konieczności zawierania nowych umów czy aneksów. Wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez DIM SYSTEM Sp. z o.o. będą realizowane przez INFRADATA POLSKA Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że od 31 stycznia 2020 r. wszelkie dokumenty w tym księgowe i finansowe powinny być wystawione i doręczone INFRADATA POLSKA Sp. z o.o., zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej:

INFRADATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa,

KRS 0000406699,

NIP 107-002-12-26, REGON 145937645

Numer rachunku bankowego INFRADATA POLSKA Sp. z o.o., na który winny być regulowane wszelkie płatności:

39 1090 1883 0000 0001 1785 2442

Pełny komunikat

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości na temat bezpieczeństwa, spostrzeżenia i trendy rynkowe do swojej skrzynki pocztowej.

Updates

Więcej aktualizacji