Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Informacja o monitoringu wizyjnym w biurze Nomios Poland

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego stosowanego na terenie siedziby Nomios Poland Sp. z o.o..

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nomios Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 537, kod 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406699, NIP: 1070021226, REGON 145937645, (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
  b) listownie: Nomios Poland sp. z o.o., ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.
  W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby Administratora na szkodę – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: ciągi komunikacyjne - korytarze oraz parking i otoczenie budynku. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
 5. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków, tabliczek lub plakietek, w miejscu zbierania danych (wizerunku
 6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże przebywanie na terenie siedziby Nomios Poland Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie siedziby Administratora.8.
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 m-cy od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
 9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Updates

Aktualności i artykuły na blogu