Czym jest Wi-Fi site survey?

Wielu z nas uważa łączność ze światem cyfrowym za konieczność. Dlatego dostępność Wi-Fi nie jest już luksusem, ale podstawową potrzebą. Oferowanie wysokiej jakości Wi-Fi pracownikom i gościom jest zatem bardzo ważne. Aby upewnić się, że Wi-Fi jest na odpowiednim poziomie, przeprowadź ankietę przed wdrożeniem, po wdrożeniu i/lub ankietę predykcyjną.

Głównym celem badania lokalizacji Wi-Fi jest zrozumienie potrzeb i przypadków użycia sieci Wi-Fi. Celem jest dostarczenie szczegółowej i dokładnej dokumentacji na temat aktualnego stanu sieci Wi-Fi oraz usług, które będą lub powinny być przez nią obsługiwane. Może to być również dokument projektowy i wdrożeniowy podkreślający takie aspekty, jak obszary zasięgu, przewidywana liczba klientów, typy urządzeń, lokalizacja montażowa punktu dostępowego (AP), orientacja i końcowa umowa dotycząca poziomu usług (SLA), które muszą być dostarczane przez Wi-Fi.

Rodzaje site surveys

Badania lokalizacji Wi-Fi są niezbędnymi procesami zapewniającymi optymalną wydajność i zasięg sieci bezprzewodowych w różnych środowiskach. Ankiety pomagają inżynierom sieci i specjalistom IT w tworzeniu, instalowaniu i zarządzaniu infrastrukturą Wi-Fi.

Analizują siłę sygnału, zakłócenia i obszary zasięgu. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zamierzonego i zaprojektowanego SLA przez Wi-Fi. Przeprowadzając ankiety, specjaliści mogą zidentyfikować potencjalne problemy i dokonać niezbędnych korekt w celu poprawy ogólnego doświadczenia Wi-Fi.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje badań lokalizacji Wi-Fi. Każdy typ służy odrębnemu celowi w cyklu życia sieci bezprzewodowej, od wstępnego planowania po bieżącą konserwację. Przeanalizujmy każdy typ bardziej szczegółowo.

1. Pre-implementation survey

Ankieta ta, przeprowadzana przed instalacją infrastruktury Wi-Fi, jest interaktywna i polega na zbieraniu przez inżynierów informacji na temat zamierzonego wykorzystania sieci Wi-Fi. Obejmuje czynniki takie jak obszary zasięgu Wi-Fi, typ urządzenia klienckiego i ilość w obszarze zasięgu. Obejmuje również zamierzony SLA wymaganych sieci i ocenia czynniki fizyczne, takie jak układ budynku, materiały i potencjalne źródła zakłóceń, aby zaplanować rozmieszczenie punktów dostępowych.

2. Post-deployment survey

Wykonywany po instalacji nowego punktu dostępowego lub w dowolnym momencie cyklu życia wdrożenia. Celem jest sprawdzenie, czy zamierzona umowa SLA sieci jest osiągana i czy jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi zasięgu określonymi podczas projektowania i instalacji sieci. Ta ankieta oceni takie aspekty, jak powiązane kryteria zasięgu, zidentyfikuje potencjalne martwe strefy i wykryje wszelkie problemy, które mogą wpływać na wydajność sieci.

3. Predictive survey

Wykorzystuje symulacje oprogramowania oparte na danych do prognozowania zasięgu Wi-Fi i obsługiwanych umów SLA w oparciu o czynniki takie jak układ budynku, materiały, specyfikacje AP, typy urządzeń klienckich i ich ilości. Chociaż nie są tak dokładne jak badania na miejscu, badania predykcyjne dostarczają cennych informacji na etapie planowania i mogą generować dokładne dane dotyczące wydajności i rozmieszczenia do ± 85% poziomu ufności.

Wymogi dotyczące zasięgu Wi-Fi - przykład

Poniższy zrzut ekranu jest przykładem wymagań dla sieci Wi-Fi obsługującej połączenia głosowe. Specyfikacje są ustawione tak, aby spełniały wymagania firmy Microsoft dotyczące udanego wdrożenia Lync/Skype przez Wi-Fi. Wymagania te zostały określone przez samą firmę Microsoft.

Jest to dobry przykład pokazujący, że każdy typ usługi wymagany w sieci Wi-Fi jest mierzalny, a ścisłe kryteria projektowe i zmienne muszą być spełnione. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że wdrożenie głosowe będzie działać we wszystkich obszarach budynku.

Placeholder for Wifi site survey screenshotWifi site survey screenshot

Site survey - korzyści i wyzwania

Badania lokalizacji Wi-Fi są niezbędnym narzędziem do utrzymania i optymalizacji wydajności i zasięgu sieci bezprzewodowych. Oceniając kryteria zasięgu, identyfikując martwe strefy i zmniejszając zakłócenia, badania te odgrywają istotną rolę w zapewnianiu niezawodnej łączności dla użytkowników.

Jednak wraz z licznymi korzyściami, badania lokalizacji Wi-Fi wiążą się również z pewnymi wyzwaniami, z którymi muszą sobie poradzić inżynierowie sieci i specjaliści IT. Przyjrzyjmy się głównym korzyściom i wyzwaniom związanym z przeprowadzaniem badań sieci Wi-Fi.

Korzyści:

  • Zoptymalizowany zasięg: Badania terenu pomagają określić optymalne rozmieszczenie i konfigurację radiową punktów dostępowych, aby zapewnić spójny zasięg, który spełnia zaprojektowaną umowę SLA na całym zamierzonym obszarze.
  • Zwiększona wydajność: Identyfikując i dostarczając plany łagodzenia skutków źródeł zakłóceń lub martwych stref. Badania lokalizacji Wi-Fi zapewniają bogaty w dane wgląd w bieżący stan operacyjny sieci radiowej, a także zapewniają kluczową pomoc w zapobieganiu przyszłym wyzwaniom.
  • Oszczędności: Właściwe planowanie i wdrażanie oparte na wynikach badań opartych na danych może zapobiec niepotrzebnym wydatkom i spadkom produktywności związanym z nadmiernym lub zbyt niskim poziomem infrastruktury Wi-Fi.

Wyzwania:

  • Kompleksowość: Przeprowadzanie dokładnych badań na miejscu wymaga wiedzy specjalistycznej w zakresie sieci bezprzewodowych oraz znajomości narzędzi i metodologii badań.
  • Dynamiczne środowisko: Sieci bezprzewodowe podlegają zmianom środowiskowym. Niektóre z tych zmian są pod naszą kontrolą i są przewidywalne. Niektóre z nich są poza naszą kontrolą i są nieprzewidywalne, jak na przykład zamieszkiwanie budynku obok przez nowych sąsiadów lub remonty budynków oraz wprowadzanie nowych urządzeń elektronicznych i technologii. Ogólny wzrost liczby pracowników, ich przepływu pracy i liczby urządzeń również wpłynie na wydajność Wi-Fi w czasie.
  • Czas i zasoby: Ankiety na miejscu mogą być czasochłonne i wymagać dużych zasobów dla obu stron, zarówno dla Ciebie, jak i partnera technologicznego. Szczególnie w przypadku dużych lub złożonych środowisk, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli dostępu.
Placeholder for I Stock 1205248121I Stock 1205248121

Nomios: Experts in Wi-Fi site surveys

Optymalizacja wydajności i zasięgu sieci Wi-Fi wymaga skrupulatnego planowania i specjalistycznej wiedzy z zakresu sieci bezprzewodowych i inżynierii częstotliwości radiowych. Wiele organizacji uważa, że korzystne jest skorzystanie z usług zewnętrznej firmy specjalizującej się w badaniach lokalizacji Wi-Fi, takiej jak Nomios. Mamy inżynierów Wi-Fi, którzy posiadają dogłębną wiedzę i doświadczenie w ocenie środowisk bezprzewodowych.

Ich specjalistyczna wiedza pozwala im zidentyfikować potencjalne wyzwania, od fizycznych problemów projektowych i problemów z rozmieszczeniem punktów dostępowych po dogłębną analizę spektrum wymaganą do rozwiązywania bardziej złożonych wyzwań, takich jak nieprzewidywalne zachowanie klientów lub identyfikacja źródeł zakłóceń niezwiązanych z Wi-Fi i problemów z zasięgiem. Nasi inżynierowie mogą następnie zalecić skuteczne rozwiązania w celu ich złagodzenia.

Nasi inżynierowie posiadają specjalistyczną wiedzę i zapewniają bezstronne rekomendacje dotyczące najlepszego sprzętu dla Twojej organizacji. Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu i wiedzy branżowej, możemy doradzić w zakresie najbardziej odpowiednich punktów dostępowych, anten i innych komponentów sprzętowych, aby zmaksymalizować wydajność i niezawodność sieci Wi-Fi. Ponadto oferujemy wgląd w różne platformy Wi-Fi dostępne na rynku.

Nasi partnerzy Wi-Fi

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zostaw wiadomość lub swój numer telefonu, a my oddzwonimy. Chętnie pomożemy Ci dalej.