Juniper Networks AI-driven enterprise

Czym jest AI-driven enterprise, czyli przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji?

Jérôme Wezelenburg
Placeholder for Jerome WezelenburgJerome Wezelenburg

Jérôme Wezelenburg, Solutions architect

Do przeczytania w 16 min.
Placeholder for Manufacturing robotic armManufacturing robotic arm

Share

Ilość danych dostępnych dla organizacji wciąż rośnie w zawrotnym tempie. Jednak technologie takie jak analityka i sztuczna inteligencja (AI) mogą pomóc firmom w znacznie lepszym wykorzystaniu tych ogromnych ilości informacji. Nowoczesne technologie umożliwiają zaawansowaną współpracę ludzi i maszyn w celu poprawy szybkości i jakości procesu podejmowania decyzji.

Rosnąca popularność i dostępność sztucznej inteligencji (AI) umożliwia tworzenie przedsiębiorstw opartych na AI. Coraz więcej organizacji dostrzega korzyści płynące z AI i wprowadza rozwiązania oparte na AI do swoich operacji biznesowych, produktów i usług. Ale jakie są główne cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa sterowanego przez AI? I jakie korzyści przynosi ono pracownikom i klientom? Przeczytaj wszystko na ten temat w tym artykule. Pokażemy również, w jaki sposób Juniper Networks i Nomios integrują wiele użytecznych technologii skupionych wokół AI w jedno kompleksowe rozwiązanie, które pozwala organizacji stać się przedsiębiorstwem napędzanym przez AI.

Powstanie i rozwój sztucznej inteligencji

W ciągu ostatnich kilku dekad sztuczna inteligencja przeszła z powieści science fiction na pierwsze strony poważnych mediów informacyjnych i biznesowych, takich jak "New York Times" czy "Wall Street Journal". Nie pozostaje już w świecie fikcji, ale stała się ważnym imperatywem biznesowym.

AI to szeroko rozumiane pojęcie, powszechnie używane do opisu symulacji ludzkiej inteligencji w maszynach. Technologia ta szybko się rozwinęła i zróżnicowała. Dzięki temu powstało wiele różnorodnych zastosowań AI. Oto kilka przykładów:

 • Spersonalizowane zakupy. Technologia sztucznej inteligencji jest wykorzystywana do tworzenia silników rekomendacji, które umożliwiają sklepom i firmom nawiązywanie bardzo osobistych kontaktów z klientami. Osobiste rekomendacje zakupowe i marketingowe są tworzone zgodnie z historią przeglądania stron przez klienta, jego preferencjami i zainteresowaniami.
 • Asystenci napędzani przez sztuczną inteligencję. Wirtualni asystenci i chatboty mogą odpowiadać na pytania i pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą klienta.
 • Zapobieganie oszustwom. Analizując zachowania i wzorce finansowe, sztuczna inteligencja może pomóc bankom, rządom i pracownikom służb celnych w wykrywaniu oszustw i innych nielegalnych działań.
 • Technologia sztucznej inteligencji pozwala nauczycielom tworzyć inteligentne treści i spersonalizowane środowiska nauczania.
 • Sztuczna inteligencja może ułatwić precyzyjne przewidywanie ludzkich zachowań i ważnych trendów rynkowych poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym i historycznych.
 • Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w rolnictwie do wykrywania wad i niedoborów składników odżywczych w glebie. Stanowi to podstawę do uzyskiwania lepszych plonów i stosowania bardziej zrównoważonych metod uprawy.
 • W nowoczesnej medycynie sztuczna inteligencja może pomóc w analizie przewlekłych schorzeń za pomocą danych medycznych, aby zapewnić wczesną diagnozę.

Wymienione powyżej przykłady są tylko wskazówką praktycznie nieograniczonego potencjału AI. W miarę dalszego rozwoju i ekspansji tej technologii zakres dostępnych usług związanych z AI będzie się stale powiększał.

Jakie jest przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji?

Przedsiębiorstwo sterowane sztuczną inteligencją to firma, która skutecznie wykorzystuje możliwości i korzyści płynące z nowoczesnych technologii opartych na sztucznej inteligencji. Czasochłonne zadania wykonywane ręcznie są zastępowane proaktywną automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji. Dziś skupię się na sztucznej inteligencji w dziedzinie sieci jako czynniku napędzającym biznes. Można sobie wyobrazić, że pozwala to firmom obniżyć koszty operacyjne sieci oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Przedsiębiorstwo sterowane przez AI jest również sterowane danymi. Decyzje są podejmowane na podstawie twardych danych (i prawie) w czasie rzeczywistym oraz analiz predykcyjnych, a nie na podstawie przeczuć.

Sztuczna inteligencja jest w stanie zaspokoić trzy ważne potrzeby biznesowe:

 1. Automatyzacja procesów biznesowych i powtarzających się zadań: Dzięki temu pracownicy mogą w pełni skupić się na podstawowych zadaniach, które stanowią wartość dodaną dla firmy i organizacji.
 2. Uzyskiwanie lepszego wglądu dzięki analizie danych: daje to możliwość aktywnego doskonalenia procesów biznesowych, strategii marketingowych i obsługi klienta.
 3. Angażowanie klientów i pracowników: Sztuczna inteligencja pozwala poprawić doświadczenia pracowników poprzez udostępnienie im odpowiednich narzędzi oraz automatyzację żmudnych i powtarzalnych zadań. Klienci zyskują na bardziej spersonalizowanych relacjach z firmą.

Przedsiębiorstwo kierujące się sztuczną inteligencją wykorzystuje również najnowocześniejsze technologie w celu zwiększenia wartości swoich sieci bezprzewodowych poprzez spersonalizowane usługi lokalizacyjne. Doskonałymi przykładami są: wskazywanie drogi, powiadomienia o zbliżaniu się i lokalizacja zasobów. Przedsiębiorstwo kierujące się sztuczną inteligencją wykorzystuje możliwości i potencjał sztucznej inteligencji do maksymalizacji produktywności IT, oszczędzania czasu i pieniędzy, zwiększania wartości organizacji oraz dostarczania najlepszych możliwych wrażeń z korzystania z sieci każdemu użytkownikowi cyfrowemu.

The amount of data available to organisations continues to proliferate at a staggering volume. But technologies such as analytics and artificial intelligence (AI) have the potential to help businesses make much better use of these massive volumes of data. Modern technology allows a sophisticated collaboration of people and machines to improve the speed and quality of decision-making.

The growing maturity and availability of artificial intelligence (AI) enables the creation of an AI-driven enterprise. More and more organisations are noticing the benefits of AI and are embedding AI-driven solutions into their business operations, products and services. But what are the main characteristics of an AI-driven enterprise? And how does an AI-driven enterprise benefit employees and customers? Read all about it in this article. We will also show you how Juniper Networks and Nomios integrate many useful AI-centred technologies into one comprehensive solution that allows your organisation to become an AI-driven enterprise.

The rise and evolution of AI

In the past couple of decades, AI has moved from science fiction novels to the front pages of serious news and business media outlets, such as the New York Times and Wall Street Journal. It no longer resides in the world of fiction but has become an important business imperative.

AI is a wide-ranging concept commonly used to describe the simulation of human intelligence in machines. The technology has rapidly evolved and diversified. This has given rise to a hugely diverse plethora of modern AI applications. A couple of examples:

 • Personalised shopping. Artificial intelligence technology is used to create recommendation engines that allow stores and companies to engage with customers on a highly personal level. Personal shopping and marketing recommendations are made in accordance with the customer’s browsing history, preferences and interests.
 • AI-powered assistants. Virtual assistants and chatbots can answer questions and help resolve customer service issues.
 • Fraud prevention. By analysing behavioural and financial patterns, AI can aid banks, governments and customs workers in detecting fraud and other illegal activities.
 • AI technology allows educators to create smart content and personalised learning environments.
 • AI can make it easier to accurately predict human behaviour and important market trends by analysing real-time and historical data.
 • Artificial intelligence is used in agriculture to identify defects and nutrient deficiencies in the soil. This lays the groundwork for better harvests and more sustainable farming methods.
 • In modern medicine, artificial intelligence can help analyse chronic conditions with medical data to ensure early diagnosis.

The examples mentioned above are just an indication of the virtually unlimited potential of AI. As the technology continues to evolve and expand, the range of available AI services will continue to grow.

What is an AI-driven enterprise?

An AI-driven enterprise is a business that effectively harnesses the power and benefits of modern AI-driven technology. Time-consuming manual tasks are replaced with AI-driven and proactive automation. Today I will focus on AI for networking as a business driver. You can imagine this allows companies to lower networking operational costs and save time and money. And an AI-driven enterprise is also data-driven. Decisions are based on hard (and near) real-time data and predictive analysis instead of gut feelings.

AI has the capability to support three important business needs:

 1. Automating business processes and repetitive tasks: This makes it possible for your employees to fully focus on the core tasks that add value to your business and organisation.
 2. Gaining better insights through data analysis:This gives you the opportunity to actively improve business processes, marketing strategies and customer journeys.
 3. Engaging with customers and employees: AI allows you to improve employee experiences by giving them the right tools and automating tedious and repetitive tasks. Customers profit from a more personalised relationship with your company.

An AI-driven enterprise also uses state-of-the-art technology to increase the value of its wireless networks through personalised location services. Wayfinding, proximity notifications and asset location are some prime examples. An AI-driven enterprise utilises the power and potential of AI to maximise IT productivity, save time and money, add value to the organisation, and deliver the best possible networking experience to any digital user.

Placeholder for Cybersecurity network security engineerCybersecurity network security engineer

Elementy składowe przedsiębiorstwa opartego na sztucznej inteligencji

Ale jak zbudować przedsiębiorstwo oparte na sztucznej inteligencji? Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom składowym.

Wi-Fi 6

Doskonała łączność to absolutna konieczność w przedsiębiorstwie opartym na sztucznej inteligencji. Nadchodzi Wi-Fi 6, następna generacja technologii Wi-Fi. Wi-Fi 6 nie tylko ma znacznie większą (teoretycznie) szybkość niż jego poprzednik (9,6 GBps w porównaniu z 3,5 GBps w przypadku Wi-Fi 5), ale także poprawia wydajność, gdy do sieci podłączona jest ogromna liczba urządzeń. Wi-Fi 6 umożliwia routerom komunikowanie się z większą liczbą urządzeń jednocześnie, pozwala routerom na wysyłanie danych do wielu urządzeń w tej samej transmisji oraz umożliwia urządzeniom Wi-Fi zaplanowanie zameldowania się w routerze. Łącznie funkcje te zapewniają silne połączenia.

Jeśli zdecydujesz się na Juniper Mist, możesz czerpać korzyści z prawdziwej innowacji w przestrzeni bezprzewodowej dzięki pierwszej na świecie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) opartej na sztucznej inteligencji. Ucząca się sieć WLAN Mist sprawia, że Wi-Fi staje się przewidywalna, niezawodna i mierzalna z bezprecedensową widocznością doświadczeń użytkowników. Czasochłonne, ręczne zadania IT są zastąpione proaktywną automatyzacją i samonaprawą sterowaną przez sztuczną inteligencję, co obniża koszty operacyjne sieci Wi-Fi oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

NAC

Kontrola dostępu do sieci (NAC) to podejście do bezpieczeństwa, które łączy w sobie kilka różnych technik zabezpieczeń w celu zapewnienia jednolitego podejścia do dostępu do sieci, zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej. Na punktach końcowych, takich jak firmowe laptopy i telefony komórkowe, często instaluje się oprogramowanie antywirusowe. Użytkownicy przechodzą proces uwierzytelniania, aby uzyskać dostęp do krytycznych zasobów.

NAC łączy w sobie te technologie. Gdy urządzenie łączy się z siecią, może ono łączyć uwierzytelnianie użytkownika z weryfikacją urządzenia. Pozwala to ograniczyć zasoby sieciowe do autoryzowanych użytkowników, ale również zapewnić, że urządzenia, które łączą się z siecią, spełniają pożądane wymagania bezpieczeństwa. Juniper WiteSand jest jednym z najlepszych i najbardziej kompleksowych rozwiązań NAC opartych na sztucznej inteligencji na obecnym rynku.

LBS

Usługi lokalizacyjne (LBS) wykorzystują dane geograficzne do dostarczania użytkownikom informacji i usług. Można je wykorzystywać w różnych kontekstach (praca, życie osobiste, rozrywka i wiele innych). Usługi lokalizacyjne mają zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstwa opartego na sztucznej inteligencji, ponieważ pozwalają wyciągnąć z danych prawdziwe wnioski i powiązać informacje z konkretną lokalizacją, w której odbywają się działania, często w pomieszczeniach zamkniętych.

Tradycyjne usługi lokalizacyjne w pomieszczeniach, oparte na starszych technologiach Wi-Fi, RFID i beaconach zasilanych bateriami, są często kojarzone z terminami: drogie, skomplikowane i niedokładne. Obecnie użytkownicy cyfrowi oczekują dynamicznych informacji o obecności w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa nadal są związane ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej liczby osób w budynku, wynikającymi z przepisów Covid-19. Mist umożliwia uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym dzięki wirtualnemu modułowi Bluetooth LE (vBLE). Usługi lokalizacji w pomieszczeniach są wreszcie łatwe do wdrożenia i skalowania, z dokładnością i sprawnością.

Bezprzewodowe punkty dostępowe Juniper Mist
współpracują z usługami w chmurze Juniper Mist oraz Mist AI w celu zapewnienia najlepszych możliwości dostępu bezprzewodowego. Juniper Mist Edge rozszerza mikroserwisy na kampus w celu zapewnienia sprawności i skali, umożliwiając jednocześnie nowe aplikacje na obrzeżach.

LAN

Sieć LAN składa się z kabli, punktów dostępowych, przełączników, routerów i innych elementów, które umożliwiają urządzeniom łączenie się z wewnętrznymi serwerami, serwerami WWW i innymi sieciami LAN za pośrednictwem sieci rozległych. Dzięki sieciom LAN urządzenia mogą wspólnie korzystać z tego samego łącza internetowego i udostępniać sobie nawzajem pliki. Mogą one być nawet wzajemnie dostępne i kontrolowane.

Przełączniki serii EX firmy Juniper
są gotowymi do pracy w chmurze, wysokowydajnymi urządzeniami warstwy dostępowej i dystrybucyjnej/rdzeniowej dla oddziałów przedsiębiorstw, kampusów i centrów danych. Zapewniają one funkcje sieci LAN, których potrzebuje przedsiębiorstwo napędzane przez sztuczną inteligencję.

SD-WAN

SD-WAN to technologia sieci wirtualnej, która łączy i rozszerza sieci przedsiębiorstw na duże odległości geograficzne. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie i kierowanie ruchem w sieci - na przykład poprzez automatyczne wybieranie najlepszego dostępnego połączenia w celu kierowania lub przekierowywania ruchu. Bezpieczne rozwiązanie SD-WAN firmy Juniper wykorzystuje Session Smart Routing w celu usprawnienia orkiestracji SD-WAN oraz operacji. Juniper Mist's WAN Assurance uzupełnia Secure Smart Routing, zapewniając wgląd w dane telemetryczne oraz analizę wpływu end-to-end. Ponadto automatycznie wykrywa i koryguje anomalie.

NGFW

Zapora ogniowa nowej generacji (NFGW) jest podstawowym narzędziem zapewniającym widoczność, kontrolę i prewencję na brzegu sieci. Zapewnia ona pełną widoczność tego, kto i co przechodzi przez sieć oraz oferuje natychmiastowe wykrywanie zagrożeń. SRX firmy Juniper jest najbardziej efektywnym NGFW w branży (nie musisz wierzyć nam na słowo - sprawdź u Gartnera). Jest to firewall, który może być wdrożony w dowolnym miejscu w dowolnej chmurze. Można go nawet używać do ochrony kontenerów.

AI

Ostatnim istotnym komponentem przedsiębiorstwa opartego na AI jest rozwiązanie AI, które pozwala na optymalizację doświadczeń użytkowników i uproszczenie operacji w domenach dostępu bezprzewodowego, dostępu przewodowego i SD-WAN. AI Mist firmy Juniper spełnia tę obietnicę i oferuje starannie wyważone połączenie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz technik data science. Łączy ona dane z wielu źródeł w celu uzyskania kompleksowego wglądu w doświadczenia użytkowników.

Mist AI jest również potężnym katalizatorem dla wsparcia klienta nowej generacji. Portfolio Juniper dla przedsiębiorstw oparte na sztucznej inteligencji umożliwia klientom skalowanie i upraszczanie wdrażania sieci przewodowych i bezprzewodowych w ich kampusach, jednocześnie zapewniając operatorom sieci większy wgląd i automatyzację.

Building blocks for an AI-driven enterprise

But how do you build an AI-driven enterprise? Let’s take a look at the most important building blocks.

Wi-Fi 6

Excellent connectivity is an absolute must-have for an AI-driven enterprise. Enter Wi-Fi 6, the next generation of Wi-Fi technology. Wi-Fi 6 not only has a much higher (theoretical) speed limit than its predecessor (9.6 GBps versus 3.5 GBps for Wi-Fi 5), but it also improves performance when a huge number of devices are connected to your network. Wi-Fi 6 lets routers communicate with more devices at once, allows routers to send data to multiple devices in the same broadcast, and lets Wi-Fi devices schedule check-ins with the router. Together, those features keep connections strong.

If you opt for Juniper Mist, you can reap the benefits of true innovation in the wireless space with the world’s first AI-driven Wireless LAN (WLAN). The Mist Learning WLAN makes Wi-Fi predictable, reliable and measurable with unprecedented visibility into the user experience. Time-consuming manual IT tasks are replaced with proactive, AI-driven automation and self-healing, lowering Wi-Fi operational costs and saving substantial time and money.

NAC

Network access control (NAC) is a security approach that combines several different security techniques to provide a unified approach to network access, be it wired or wireless. Endpoints, such as corporate laptops and mobiles, are often deployed with anti-virus software. Users undergo an authentication process to access critical resources.

NAC combines these technologies. When a device connects to the network, it can combine user authentication with device verification. This allows you to limit network resources to authorised users but also ensure that the devices that do connect to the network meet the desired safety requirements. Juniper WiteSand is one of the best and most comprehensive AI-powered NAC solutions on the current market.

LBS

Location-based services (LBS) use geographic data to provide information and services to users. They can be used in a variety of contexts (work, personal life, entertainment and many more). Location-based services are critical to an AI-driven enterprise because they pull real insights from data and tie the information to a specific location where activities take place, often indoor locations.

Traditional indoor location services from legacy Wi-Fi, overlay RFID and battery-powered beacons are often associated with the words expensive, complex and inaccurate. Nowadays the digital user expects dynamic real-time presence information, especially when enterprises are still bound to restrictions on the maximum number of people in a building due to Covid-19. With Mist, you are able to get real-time insights with its virtual Bluetooth LE (vBLE). Indoor location services are finally easy to deploy and scale, with accuracy and agility.

Juniper Mist Wireless Access Points work in conjunction with Juniper Mist Cloud Services and Mist AI to deliver premier wireless access capabilities. The Juniper Mist Edge extends microservices to the campus to bring agility and scale while enabling new applications at the edge.

LAN

A LAN consists of cables, access points, switches, routers and other components that enable devices to connect to internal servers, web servers and other LANs via wide area networks. LANs enable devices to collectively use the same internet connection and share files with one another. They can even be accessed and controlled by one another.

Juniper’s EX Series switches are cloud-ready, high-performance access and distribution/core-layer devices for enterprise branch, campus, and data centre networks. They provide the LAN functionalities that an AI-driven enterprise needs.

SD-WAN

SD-WAN is a virtual network technology that connects and extends enterprise networks over large geographical distances. The solution makes it easier to manage and direct traffic across a network—for example, by automatically choosing the best available connection to route or reroute traffic. Juniper’s secure SD-WAN solution uses Session Smart Routing to streamline SD-WAN orchestration and operations. Juniper Mist’s WAN Assurance complements Secure Smart Routing by providing insights derived from telemetry data and end-to-end impact analysis. It also automatically detects and corrects anomalies.

NGFW

A next-generation firewall (NFGW) is an essential tool for visibility, control and prevention at the network edge. It delivers complete visibility into who and what is traversing your network and offers instant threat detection. Juniper’s SRX is the most effective NGFW in the business (don’t just take our word for it—ask Gartner, too). It’s a firewall that can be deployed anywhere in any cloud. You can even use it to protect your containers.

AI

The final essential component of an AI-driven enterprise is an AI solution that allows you to optimise user experiences and simplify operations across the wireless access, wired access and SD-WAN domains. Juniper’s AI Mist delivers on this promise and offers a carefully balanced combination of artificial intelligence, machine learning and data science techniques. It combines data from multiple sources to create end-to-end insight into user experiences.

Mist AI is also a powerful catalyst for next-generation customer support. Juniper’s AI-driven enterprise portfolio enables customers to scale and simplify the deployment of the wired and wireless networks on their campus while at the same time bringing greater insight and automation to network operators.

Placeholder for AI driven enterprise juniper mistAI driven enterprise juniper mist
Placeholder for AI driven enterprise juniper mistAI driven enterprise juniper mist

Why an AI-driven enterprise by Juniper is the future

One of the reasons why Juniper stands out from the crowd is the fact that many useful technologies that are essential for building the AI-driven enterprise of the future are integrated into one comprehensive solution that is driven by advanced AI technology. Juniper offers a complete solution for the entire set of networking issues that large organisations face.

According to Gartner®, Juniper is the Magic Quadrant™ Leader in the following categories:

Next to that, they are mentioned as a Visionary in the Gartner® Magic Quadrant™ for WAN Edge Infrastructure and a Challenger for Network Firewalls.

Get in touch for more information

Would you like to know more about AI-driven enterprises? And are you interested in the solutions presented in this article? Then don’t hesitate to contact us. We would be more than happy to make your acquaintance!

icon Trophy

Our Elite Plus partnership with Juniper Networks

Since the start of Nomios in 2004, we've been a dedicated Juniper Networks partner. In 2022 Juniper introduced a new top partner level: Elite Plus. As their most dedicated partner in Europe, we immediately qualified for this status. Juniper underpins our unique expertise in networking, routing and the security landscape, and our deep understanding of the Juniper Networks portfolio with this new partner status.

Success stories

Juniper Networks collaborations

Skontaktuj się z namiChcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Nasi eksperci i opiekunowie handlowi są do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Placeholder for Portrait of french manPortrait of french man